ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
3,234
เดือนที่แล้ว
3,441
ปีนี้
28,847
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
106,987
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 3 ต.ค. 2565
2การกำหนดกลุ่มงานเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 ต.ค. 2565
3มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้อออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการพ.ศ.25633 ต.ค. 2565
4มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่3)พ.ศ.2562 3 ต.ค. 2565
5มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 3 ต.ค. 2565
6มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตฐานวิทยฐานะข้าราชการครู 3 ต.ค. 2565
7มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2558 3 ต.ค. 2565
8มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25633 ต.ค. 2565
9หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสองแคว ประจำปี 2566 3 ต.ค. 2565
10ประกาศเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนค่าจ้างและการเลื่อนค่าตอบแทนฯ ประจำปี 2566 3 ต.ค. 2565
11หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปี 25663 ต.ค. 2565
12หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ3 ต.ค. 2565
13หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน3 ต.ค. 2565
14ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ1 ต.ค. 2564
15ประะกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2564
16ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกพ.ศ.25601 ต.ค. 2564
17ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2564
18ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ.25631 ต.ค. 2564
19ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5)1 ต.ค. 2564
20ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสองแคว ปีงบประมาณ 25651 ต.ค. 2564

1 2 3   >>  >|