ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
672
เดือนที่แล้ว
1,352
ปีนี้
8,603
ปีที่แล้ว
9,472
ทั้งหมด
18,675
ไอพี ของคุณ
3.236.59.63
ลำดับรายการวันที่
1กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง22 เม.ย. 2563
2พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256227 ธ.ค. 2562
3พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.256227 ธ.ค. 2562
4พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256227 ธ.ค. 2562
5รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.256027 พ.ย. 2561
6พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254027 พ.ย. 2561
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.255327 พ.ย. 2561
8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254227 พ.ย. 2561
9ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256027 พ.ย. 2561
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256127 พ.ย. 2561
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.255727 พ.ย. 2561
12พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254327 พ.ย. 2561
13พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.255827 พ.ย. 2561
14พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256027 พ.ย. 2561
15พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256027 พ.ย. 2561
16พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.254927 พ.ย. 2561
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.254327 พ.ย. 2561
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255927 พ.ย. 2561
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256127 พ.ย. 2561
20พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.253927 พ.ย. 2561

12  >> >|